Prawo karne:

 • porady z zakresu prawa karnego (w tym prawa karnego skarbowego, gospodarczego), prawa wykroczeń,
 • reprezentacja przed organami ścigania (policją, prokuraturą, finansowymi organami postępowania przygotowawczego), sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym: jako obrońca w sprawach karnych, karnych – skarbowych, wykroczeniowych, jako pełnomocnik pokrzywdzonego i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, na każdym etapie postępowania,
 • udzielanie pomocy prawnej w razie tymczasowego aresztowania, zatrzymania, przeszukania,
 • przygotowanie pism inicjujących postępowanie: zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, prywatnego aktu oskarżenia, subsydiarnego aktu oskarżenia, jak również pism procesowych w toku postępowania,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu, prokuratora w zakresie stosowania środków zapobiegawczych, środków zabezpieczających,
 • sporządzanie apelacji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji,
 • sporządzanie wniosków na etapie postępowania wykonawczego (wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wniosków o przerwę w odbywaniu kary i in.).

Prawo medyczne:

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu dotyczącym szkód majątkowych na osobie (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia) w następstwie popełnienia tzw. „błędów lekarskich”,
 • dochodzenie odszkodowań za poniesiony uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (własną bądź w związku ze śmiercią osoby najbliższej),
 • reprezentacja przed sądem w sprawach o naruszenie dóbr osobistych lekarzy i pacjentów,
 • doradztwo w przedmiocie świadczenia usług medycznych, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej.

Prawo cywilne:

 • reprezentacja przed sądem w sprawach: o zapłatę, odszkodowawczych, o ochronę dóbr osobistych(w tym również przygotowanie dokumentacji przedprocesowej, przygotowanie strategii procesowej),
 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych, analiza umów cywilnoprawnych już istniejących, negocjowanie warunków umów, jak również reprezentacja w sporach dotyczących roszczeń wynikających z umów.

Prawo pracy:

 • reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy (m.in. o ustalenie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę),
 • przygotowanie pism procesowych z zakresu prawa pracy (odwołanie, pozew, odpowiedź na pozew, apelacje),
 • doradztwo w zakresie opracowania, wdrażania, zawierania bądź wypowiadania umów o pracę i umów o charakterze cywilnoprawnym.

Zastępstwo procesowe:

 • kieruję swoją ofertę również do pełnomocników procesowych, proponując profesjonalne substytucje przed sądami na terenie województwa lubelskiego i ościennych.